Niektóre profesje objęte są ustawowym obowiązkiem ubezpieczenia. Wymóg taki stosowany jest najczęściej przy zawodach wymagających dużej specjalizacji i takich, których złe wykonywanie może narazić klientów na dotkliwe szkody. W Polsce istnieje kilka zawodów, bądź rodzajów działalności gospodarczej, których przedstawiciele muszą wykupić obowiązkowa polisę OC.

Przedmiotem ubezpieczenia zawodowego jest odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z wykonywaniem czynności zawodowych. Takie ubezpieczenie pokrywa trzy rodzaje szkód:

  • szkody osobowe (wyrządzenie szkody osobie trzeciej),

  • szkody rzeczowe (szkody w mieniu osób trzecich),

  • straty finansowe (wskutek wyrządzonej szkody – osoba trzecia poniosła straty finansowe np. wydatki lub utraciła przychód).

 

Podział ubezpieczeń OC zawodowych:

  1. obowiązkowe – jest definiowane ustawowo. Jego brak zazwyczaj wiąże się z konsekwencjami – utratą koncesji, uprawnień, prawa wykonywania zawodu lub karami finansowymi, a nawet pozbawieniem wolności. Obowiązek zawarcia polisy, suma i zakres ubezpieczenia oraz pozostałe szczegółowe regulacje są określone w aktach prawnych, zazwyczaj rozporządzeniach Ministra Finansów.

  2. dobrowolne – tylko przedstawiciele niektórych zawodów mają obowiązek zawarcia polisy OC. Jednak można takie ubezpieczenie zawrzeć dobrowolnie. Rodzajem dobrowolnego ubezpieczenia jest także polisa nadwyżkowa. Nadwyżkowe ubezpieczenie OC zawodu dedykowane jest tym grupom zawodowym podlegającym obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, które chcą podwyższyć sumę ubezpieczenia określoną w rozporządzeniu MF.

    Przykład? Prowadzisz dużą pracownię architektoniczną, zatrudniasz kilku architektów, a projekty, które realizujesz są ogromnymi przedsięwzięciami. Zatem jeśli potencjalna szkoda może być większa, niż ta, na którą opiewa polisa obowiązkowa, warto rozważyć OC nadwyżkowe.

Chcesz się ubezpieczyć? Skorzystaj z ofert agencji specjalizujących się w ubezpieczeniach dla zawodowców. Doradcy, którzy zajmują się wyłącznie określoną grupą zawodową, nie tylko oferują wsparcie na etapie składania wniosku, ale pomogą ci wybrać właściwe ubezpieczenie.

 

Zostaw komentarz