Gwarant bezpieczeństwa. Usługi assistance zyskują na znaczeniu

0
Usługi assistance - wazne w ubezpieczeniach

Pojęcie assistance, rozumiane jako pomoc oferowana w trudnych sytuacjach, zdobywa na popularności wśród Polaków. Coraz bardziej ceniony element ubezpieczeń, za który Polacy gotowi są płacić więcej.

Rozumiemy czym jest assistance

Ponad połowa Polaków wie – zgodnie z badaniem Mondial Assistance – czym są usługi assistance. Aż 56% respondentów kojarzy assistance z usługami pomocowymi. To stanowi wzrost o 6 punktów procentowych w porównaniu z ubiegłym 2024 r.

Jak rozumiemy usługi assistance?

  • usługi pomocowe
  • wsparcie na drodze
  • dodatkowe usługi ubezpieczeniowe

Niemal co trzecie wskazanie – z wynikiem podobnym jak w poprzedniej edycji badania – dotyczy postrzegania tej usługi jako wsparcia w obszarze pomocy na drodze, gdy poruszamy się autem. Nieznacznie mniej respondentów – 29 proc. – określa assistance jako usługi ubezpieczeniowe, względnie dodatkowe usługi ubezpieczeniowe.

 

Kluczowy element w wyborze ubezpieczenia

Rozumienie assistance jako usług pomocowych i ratunkowych jest coraz silniej zakorzenione w świadomości Polaków. Dlatego coraz częściej osoby, które szukają ubezpieczenia zwracają uwagę na ten element polisy.

Aż 40 proc. badanych wskazuje assistance jako jeden z kluczowych czynników przy zakupie ubezpieczenia na życie. Aż 36% badanych podziela ten pogląd, jeśli chodzi o zakup ubezpieczenia NNW.

Ważniejszym czynnikiem decydującym o zakupie ubezpieczenia – poza usługami assisntace – jest cena i zakres ubezpieczenia oraz kwota odszkodowania, którą można otrzymać. Mniej znaczące dla badanych były takie czynniki jak marka ubezpieczyciela, wcześniejsze doświadczenia klienta związane z jakością usług czy oferowane przez niego usprawnienia technologiczne.

To wyraźny wzrost w badaniu – przed rokiem jedynie 26% doceniało usługi assistance.

 

Assistance jest przydaje na co dzień

Badanych zapytano, które usługi assistance mają dla nich największą wartość. Co ciekawe, ich kolejność względem ubiegłorocznego badania, pozostała niezmienna.

  • związane z samochodem, jak np. holowanie czy pomoc w przypadku awarii – 79 proc.
  • asysta medyczna lub pielęgniarska np. domowa wizyta lekarska – 71 proc
  • pomoc „złotej rączki” np. hydraulika, ślusarza – 68 proc.

To właśnie pomoc fachowców zyskuje na znaczeniu. Tego rodzaju pomoc docenia coraz więcej Polaków (wzrost w stosunku do ubiegłorocznego badania o 6 p.p.). Spopularyzowanie tego rodzaju usług i ich duża dostępność jest doceniana. W sytuacji złamania klucza, zepsucia zmywarki czy awarii prądu chętnie sięgamy po tego rodzaju usługi assistance.

 

Najcenniejsze usługi, których nie może zabraknąć

W badaniu Mondial Assistance respondentom zadano pytanie, które usługi assistane cenią sobie najbardziej. Aż 2/3 ankietowanych stwierdziło, że możliwość skorzystania z auta zastępczego. Analogiczna liczba osób wskazała na rehabilitację po wypadku lub chorobie. Niewiele mniej osób – odpowiednio 62 proc. i 61 proc. wskazało na dostęp do badań specjalistycznych oraz holowanie pojazdu.

 

Obawa o zdrowie i życie

Tegoroczne badanie Mondial Assistance potwierdziło dotychczasowe powody obaw Polaków. Podobnie jak przed rokiem największa obawą, bo aż 71 proc. badanych obawia się wypadku komunikacyjnego. Równie wielką obawę stanowi możliwość zachorowania na nowotwór lub chorobę serca lub istotny dla zdrowia skutek wypadek (po 69 proc.).

Twórcy raportu podkreślają, że spadło poczucie bezpieczeństwa Polaków. Włamania do mieszkania czy domu obawia się 61 proc. ankietowanych, a kradzieży auta co drugi badany. Większa liczba Polaków niż przed rokiem troszczy się o sprawy życia codziennego, jak awarie sprzętu AGD i RTV. Takie obawy deklaruje 61 proc. respondentów.

 

Za ubezpieczenie z assistance gotowi płacić więcej

Czy poczucie bezpieczeństwa koreluje z usługami assistane? Aż 68 proc. w badaniu Mondial Assistance przyznaje, że dodatkowe usługi zawarte w polisie dają im poczucie bezpieczeństwa i komfort psychiczny. To element dodatkowy ubezpieczeń mieszkania, polis komunikacyjnych, a także ubezpieczeń wyjazdowych, polis na życie a także ubezpieczeń zawodowych.

Ponad połowa Polaków (64 proc.) gotowych jest zapłacić nieco więcej za ubezpieczenie i uzyskać lepszy pakiet usług dodatkowych.

 

źródło: Badanie Mondial

Zostaw komentarz