Zmiany u pośredników i zarządców nieruchomości

0

Trwają prace nad zmianami w przepisach dotyczących zawodu pośrednika, zarządcy i rzeczoznawcy majątkowego.

Zmiany, które dotkną przedstawicieli tego zawodu zawarte są w nowelizowanej ustawie o gospodarce nieruchomościami. Autorem propozycji jest Ministerstwo Budownictwa i Infrastruktury.

To pierwszy duży projekt od czasu deregulacji tych zawodów przed trzema laty. Nie wszystkim jednak te propozycje się podobają.  Największa krytyka dotyczy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Doprecyzowanie definicji zawodu i umowa on-line

Od początku 2014 r., kiedy zderegulowano zarówno zawód pośrednika, jak i zarządcy nieruchomościami, z przepisów zniknęła bowiem większość zapisów dotyczących tych profesji.

Wykonywanie działalności zawodowej po deregulacji nasuwało wątpliwości interpretacyjne zgłaszane zarówno ze strony pośredników i zarządców, jak i klientów tych podmiotów. Zaistniała zatem potrzeba skatalogowania wykonywanych czynności, co ma zapewnić przejrzystą i stabilną sytuację podmiotom zawierającym umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami – podkreśla ministerstwo.

Przedstawicielom pośredników , zarządców i rzeczoznawców majątkowych ta część się podoba. Powrotu do postanowień sprzed deregulacji pozwoli samodzielnie zweryfikować stan prawny nieruchomości. Łatwiejsze będzie także występowanie do urzędów, gdyż będą zobligowane do wydania zaświadczenia, np. z ewidencji gruntów i budynków.

Na wprowadzeniu definicji jednak nie poprzestaje. Projekt wskazuje, by – tak jak obecnie – zakres czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami określała umowa, która pod rygorem nieważności wymagać będzie nadal formy pisemnej. Co jednak nowe – zawrzeć ją będzie można również w postaci elektronicznej.

Informacja o ubezpieczeniu OC w umowie

Wśród proponowanych zmian tylko jeden zapis dotyczy ubezpieczenia dla pośredników nieruchomości i rzeczoznawców majątkowych. Zgodnie z projektem resortu doprecyzowana ma być tylko kwestia zapisów w umowie miedzy pośrednikiem/rzeczoznawcą a klientem – konieczne będzie wskazanie dodatkowych informacji o obowiązkowym ubezpieczeniu OC.

W umowie pośrednictwa obowiązkowo mają widnieć informacje o umowie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej pośrednika (do jej posiadania już dziś obligują przepisy), w tym w szczególności: jej numer, nazwa ubezpieczyciela, okres obowiązywania. Brak tych danych ma skutkować nieważnością kontraktu.

Dlaczego ustawodawca doprecyzowuje ten zapis? Dotychczasowe przepisy obligowały do zakupu OC, ale nie zawierały żadnych sankcji za niedopełnienie obowiązku.

Sankcja za brak polisy OC pośrednika lub rzeczoznawcy

Brak ważnej polisy OC pośrednika nieruchomości, skutkować ma automatycznym unieważnieniem umowy. Wiele zastrzeżeń dotyczy właśnie tego punktu. Najgłośniej swoje obawy wyrażają pośrednicy nieruchomości – obawiają się, że zakup nieruchomości to długi proces, a umowa ubezpieczenia może wygasnąć w trakcie jej trwania.  Wówczas konieczne będzie aneksowanie umowy.

Ministerstwo Budownictwa chce uzależnić ważność umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami od informacji o OC. To zły pomysł – uważa wielu pośredników w obrocie nieruchomościami, cytowanych przez Rzeczpospolitą.

Jak wyjaśnia resort, wprowadzenie powyższego obowiązku zapewni konsumentowi możliwość dochodzenia roszczeń w razie zaistnienia szkody wyrządzonej działaniem przedsiębiorcy oraz da pewność, że ci którzy podpiszą umowę, tę polisę faktycznie mają.

Branża mówi veto

Wielu pośredników w obrocie nieruchomościami krytykuje koncepcję Ministerstwa Budownictwa i Infrastruktury, zgodnie z którą ważność umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami byłaby uzależniona od informacji o ubezpieczeniu OC – zauważa „Rzeczpospolita”.

Największe zastrzeżenia wzbudziła regulacja dotycząca ubezpieczenia OC, zgodnie z którą ważność umowy pośrednictwa, zarządzania oraz operatu szacunkowego zależy od zawarcia w nich informacji o OC danego przedstawiciela jednej z trzech wspomnianych powyżej profesji pośrednika, zarządcy lub rzeczoznawcy majątkowego.

Brak szkód i wypłat z ubezpieczenia OC?

Zdaniem pośredników nieruchomości, prawie wszyscy posiadają ubezpieczenie OC, a jak dotychczas nie było przypadku wypłaty odszkodowania z takiej polisy. Konstrukcja warunków umów ubezpieczenia praktycznie uniemożliwia wyegzekwowanie z nich jakichkolwiek świadczeń

 – Uzależnienie ważności umowy od podania w niej informacji o OC nie ma wpływu na jakość usług świadczonych przez osoby wykonujące zawód pośrednika czy zarządcy – mówi Tomasz Błeszyński, ekspert rynku nieruchomości.

Pośrednicy zgodnie też podkreślają, że ubezpieczenie OC posiadają praktycznie wszyscy. Nie znają jednak przypadku wypłaty odszkodowania z OC pośrednika lub zarządcy. Umowy ubezpieczenia są bowiem tak sformułowane, że trudno z nich cokolwiek wyegzekwować.

Niestety praktyka pokazuje, że zdarzają się błędy, a wraz z nimi roszczenia klientów. Choć szkody pojawiają się stosunkowo rzadko, to z uwagi na przedmiot transakcji, roszczenia są wysokie, często przekraczające sumę gwarancyjną zdefiniowaną w rozporządzeniu ministra.

Cała treść projektu – legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12286750

Zostaw komentarz